Musikhochschule Freiburg title

Chunikhin, Nariman (3)

Rehearsing Tchaikovsky's 1st Piano Concerto 1970

Rehearsing Tchaikovsky's 1st Piano Concerto 1970

Elena Fedorovitch
1970

1970

Elena Fedorovitch
Sverdlovsk Philharmonia Orchestra

Sverdlovsk Philharmonia Orchestra

Elena Fedorovitch